หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ความเชื่อของเรา ความเป็นมาของเรา กิจกรรมเพื่อสังคม ข่าวสาร และกิจกรรม ร่วมงานกับเรา ติดต่อเรา
TH

สืบสานงานเงิน

ความเป็นมาของโครงการ สืบสานงานเงิน

สยามเจมส์กรุ๊ป ได้ดำเนินธุรกิจคู่สังคมไทยมายาวนานกว่า 56 ปี ด้วยความยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ถือเป็นหนึ่งในเป็นนโยบายหลักของสยามเจมส์กรุ๊ป ซึ่งรวมหมายถึงคู่ค้า และพนักงานทุกคน ได้ร่วมกันริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นในการสร้างรากฐาน อนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชนท้องถิ่น และขยายผลในระยะยาวต่อระบบการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อยในประเทศ ให้เกิดการพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน

จากการความชำนาญด้านธุรกิจอัญมณีและความเชี่ยวชาญในธุรกิจการท่องเที่ยวแบบค้าปลีก สยามเจมส์กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของศิลปะพื้นบ้านของไทย ซึ่ง “เครื่องเงิน” เป็นหนึ่งในงานศิลปะของไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมากยาวนาน เราจึงได้จัดตั้งโครงการ สืบงานงานเงิน ขึ้นเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการช่วยพัฒนา และยกระดับเครื่องเงินไทยให้เป็นสินค้าในตลาดท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน